Adatvédelmi irányelvek

A csilka.hu weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) működtető Semsei Krisztián  (3980 Sátoraljaújhely, Bajza u. 9., a továbbiakban: adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Unió és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (a továbbiakban: GDPR) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Fentiekre tekintettel Adatkezelő az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a Weboldal felhasználói részére.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési tájékoztatót, valamint az Általános Szerződési Feltételek-et is, amely az alábbi linken érhető el: https://csilka.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-csilka-aszf/

  1. Fogalom-meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Jelen tájékoztató szempontjából adatkezelőnek minősül:

Semsei Krisztián István
Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Bajza utca 9.
E-mail: hello@csilka.hu (a továbbiakban: adatkezelő)

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen adatvédelmi tájékoztató szempontjából adatfeldolgozónak minősül az adatkezelő által igénybe vett WEB tárhely-szolgáltató:

A tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhelyszolgáltató neve: Blaze Arts Kft.
Cégjegyzékszáma: 03-09-109150  
Adószáma: 12539833-2-03  
Székhely címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.
E-mail címe: admin@forpsi.hu 
Telefonos elérhetősége: (+36) 76 550 174
Adatfeldolgozó továbbá a honlap tervezője és kivitelezője:

PixelBay – pixelbay.hu
Vereczkei Attila egyéni vállalkozó
Székhelye: 6000, Kecskemét, Liszt F u
Adószáma: 68140326-1-23
E-mail címe: attila.vereczkei@gmail.com

Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, esetlegesen marketing ügynökség, megbízott telefonos értékesítő cég, illetve értékesítő személy is adatfeldolgozónak minősül jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés vonatkozásában.

Érintett hozzájárulása:  az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Jelen adatkezelési tájékoztató a csilka.hu weboldal adatkezelését szabályozza.

  1. Tájékoztatás az adatkezelésről

Adatkezelő a személyes adatokat a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság elvének betartásával, valamint az integritás és bizalmas adatkezelés elveinek megfelelően kezeli. Adatkezelőnek az elszámoltathatóság elve alapján képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A kezelt adatok köre:

  • regisztráció esetén e-mail cím, jelszó, név,
  • megrendelés esetén e-mail cím, jelszó, név, cím (számlázási cím), telefonszám
  • véleményezés, hozzászólás (és ezekre adott válaszok, reakciók), valamint az üzletek értékelése, „Tetszik” / „Nem tetszik” gombok használata esetén a regisztrációhoz szükséges személyes adatok és az érintett által közzétett vélemény, illetve hozzászólás, értékelés, „Tetszik” / „Nem tetszik” gombok használata útján megjelenő véleménynyilvánítás
  • a Weboldal használata során az IP-cím

Felhasználó, mint Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért, illetve azért, hogy véleménynyilvánítása, hozzászólása jogszabályt nem sért. Felhasználó, mint Érintett tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a hozzászólás tartalma, illetve a vélemény annak elküldésével a Weboldalon megjelenik. A véleményt, hozzászólást a Felhasználó jogosult módosítani, vagy törölni, így ezek tartalmával rendelkezni. A jogszabályba ütköző, személyiségi jogokat sértő hozzászólások, vélemények a Weboldalról eltávolításra (illetve moderálásra) kerülnek.

Adatkezelő rögzíti, hogy a vállalkozás adatainak cégjegyzék vagy más nyilvántartás szerint is nyilvános adatai nyilvánosan hozzáférhetők.

Az üzletekről, vállalkozásokról, cégekről megadott információk között személyes adatok megadásával a közzétevő Érintett felhasználó kifejezetten hozzájárul azok kezeléséhez és nyilvánosságra hozatalához összhangban a csilka.hu céljával.

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése szolgáltatásnyújtás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a regisztrációval, valamint a felek között létrejövő szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

A regisztráció, illetve megrendelés időpontja és az IP-cím technikai célból rögzített adatok, valamint a böngészőazonosító karakterlánc is rögzítésre kerül a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc („hash”) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után a hozzászólás tartalma és az Érintett felhasználó által feltöltött saját profil képe is megjelenik nyilvánosan.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a csilka.hu weboldalon regisztrált fiókkal rendelkező felhasználó képet tölt fel a Weboldalra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Az üzletét, vállalkozását a csilka.hu weboldalra regisztráló felhasználó oldalán megadott e-mail címre, a csilka.hu oldalon kereső személyek üzenetet küldhetnek, így kifejezetten kérjük az Ön, mint Érintett személyes adataihoz fűződő jogainak megóvása érdekében, hogy a cége, vállalkozása e-mail címét adja meg, továbbá a megadott adatok ne tartalmazzák az Ön nevét és magán célra használt elérhetőségeit.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban, azaz a csilka.hu weboldalon a felhasználói fiókban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó (Érintett) megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap tervezője és kivitelezője, illetve arra feljogosított munkavállalója/ megbízottja ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Az érintettek köre: a csilka.hu weboldalon regisztrált, illetve a csilka.hu Weboldalt használó valamennyi érintett az általuk megadott személyes adatok tekintetében.

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a jelen, hozzájáruláson alapuló adatkezelés a hozzájárulás visszavonásával, azaz a regisztráció törlésével szűnik meg. Az érintett Felhasználó által megadott bármely adat törléséről a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. E rendelkezések nem érintik a számlák Szolgáltató általi megőrzésének idejére vonatkozó törvényi kötelezettséget: a számlákat 8 évig meg kell őrizni a számviteli törvény rendelkezései szerint.

A hozzászólás és annak metaadatai a Weboldal működése alatt legkésőbb a felhasználói fiók megszüntetéséig, illetve a hozzászólás törléséig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás adatkezelő által megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A felhasználó fiókját bármikor jogosult törölni, a hozzászóló hozzászólását bármikor jogosult törölni, illetve ezeket érintő végleges törlési szándékáról írásban megerősítve tájékoztatni Szolgáltatót.

  1. Az Érintett (Felhasználó) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférés igényét, azok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására, az adatok hordozhatóságára vonatkozó kérelmét, valamint az adatkezelések elleni tiltakozását kérjük, jelezze az adatkezelőnek a jelen tájékoztató I. pontjában megjelölt elérhetőségein.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, abban az esetben Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz és az adatkezelésekkel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog és az adatok elfeledtetéséhez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben annak jogszabályokban, így különösen a GDPR-ban foglalt feltételei fennállnak.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ön számára adatkezelő biztosítja a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, akkor adatit az adatkezelő a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.

A fenti jogérvényesítéssel kapcsolatban az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem okán felmerült intézkedésekről. E határidő szükség esetén további 60 nappal meghosszabbítható az Ön erre vonatkozó, indokolt tájékoztatásával. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme alapján, úgy késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adatkezelés incidens esetén Adatkezelő a Hatóságot, valamint az Érintettet a rendeletben haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesíti, illetve tájékoztatja.

Jogorvoslatok

Panasztételi lehetőség: az adatkezelő esetleges jogsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság: Ön bírósági úton is kérheti esetleges jogvitájának elintézését, jogsérelmének orvoslását.

  1. Tájékoztatás sütik (Cookie-k) használatáról

A weboldal Cookie-kat, más néven sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése és a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése céljából, amelyek az internetes szolgáltatások által a böngészőben eltárolt információ-illetve adatcsomagok, használatuk a hatékony és színvonalas online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen.

Milyen Cookie-kat és mire használ ez a weboldal?

A weboldal fejlesztése, az Ön böngészése és navigációjának megkönnyítése céljából történik a Cookie-k használata, hogy biztosítsa a zavartalan felhasználói élményt.

A cookie-k egy részének célja az információgyűjtés azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt; annak felmérése, hogy melyik részét használják gyakrabban és vagy hosszabb ideig, a weboldalt böngésző felhasználók azonosítása, megkülönböztetése a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

Ha Ön hozzászólást ad a weboldalon, bejelentkezve maradhat a megadott név, e-mail és webcím eltárolásával egy sütiben. A tárolás az Ön kényelmi céljait szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitölteni. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezik csilka.hu felhasználói fiókkal és be is van jelentkezve erre a weboldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek a böngésző bezárásával.

A weboldalra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben Ön az “Emlékezzen rám” opciót a jelölőnégyzetben megjelöli, ezt követően két hétig nem szükséges az e-mail cím és jelszó adatok újbóli megadása bejelentkezéshez. Kérjük, hogy ezt a funkciót csak saját készülékeiről használja. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben Ön felhasználóként üzletéhez/üzleteihez adatokat tölt fel a csilka.hu weboldalra vagy profil adatokat szerkeszt, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a lista azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak: A csilka.hu honlapon elérhető listák (üzletek, boltok, cégek, vállalkozások) külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, Google map adatokat.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika: A csilka.hu weboldal többféle analitikát is alkalmaz, felhasználói fiók (profil) szinten is. Az analitika fő célja első sorban a csilka.hu fő célja is, azaz a Keresések elősegítése, gyorsítása, és az üzletek tulajdonosainak segítése az analitikában szereplő számukra is elérhető adatokkal.

A statisztikai célú cookie-k a weboldal fejlesztése és a felhasználói élmény biztosítása, javítása céljából kerülnek alkalmazásra ezen a weboldalon, annak megfigyelésére, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A statisztikai célú cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, azok az oldallátogatásokat rögzítik. A statisztikai célú cookie-k közé tartozik a Google Analytics sütijei is, amelyről bővebb információkat az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Facebook szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az Instagram tájékoztatója:

https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu

A Twitter tájékoztatója:

https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu

A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek az alábbi linken olvasható:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Cookie-k használatát és azok beállításának lehetőségeit általában minden böngésző támogatja.

Amennyiben Google Chrome böngészője van, a cookie-k engedélyezésére és letiltására vonatkozóan az alábbi linkek tájékozódhat:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Mozilla FireFox böngésző esetén:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Internet Explorer esetén:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge használata esetén:

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Jelen Tájékoztatóra, valamint jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) a szabályai, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

Várjon még egy kicsit!

Bocsánat!

Ha már az oldalunkon járt, iratkozzon fel hírlevelünkre, az új üzletekért, receptekért! Hetente maximum 1 szer zavarjuk a gluténmentes újdonságainkkal, és persze bármikor leiratkozhat róla.